Problem H: 青年歌手大奖赛_评委会打分

Problem H: 青年歌手大奖赛_评委会打分

Time Limit: 1 Sec  Memory Limit: 128 MB
Submit: 946  Solved: 389
[Submit] [Status] [Web Board] [Creator:]

Description

青年歌手大奖赛中,评委会给参赛选手打分。选手得分规则为去掉一个最高分和一个最低分,然后计算平均得分,请编程输出某选手的得分

Input

输入数据有多组,每组占一行,每行的第一个数是n(2<n<100),表示评委的人数,然后是n个评委的打分。

Output

对于每组输入数据,输出选手的得分,结果保留2位小数,每组输出占一行。

Sample Input Copy

3 99 98 97
4 100 99 98 97

Sample Output Copy

98.00
98.50