User
Day Week Month Year
No. User Nick Name Assessment AC Submit Ratio
201
文慧江
37.727%
202
张力天头都给你打爆他不香咩
36.726%
203
杨海斌
34.746%
204
雷义
30.370%
205
谢陈诚
30.370%
206
何纪蒲
从头开始
59.559%
207
冯海珊
50.000%
208
ashly
46.552%
209
马国程
day day up!
51.948%
210
陈东
埃里克的施工i击破
33.755%
211
张阳
60.769%
212
庞振汉
50.980%
213
陈成
57.463%
214
杨程朝
55.000%
215
emmm
48.734%
216
严金涛
40.426%
217
陈明旭
38.384%
218
张俊洪
24.359%
219
潘姝宏
39.153%
220
周建人
28.571%
221
杨欣
52.143%
222
Hide on bush
43.195%
223
张皓瑞
32.589%
224
尹文杰
20.739%
225
袁玉婷
43.636%
226
梁琦
42.604%
227
李琦
32.000%
228
谭永富
39.106%
229
康康最帅
我能在你前面插一下吗
37.037%
230
唐志嘉
26.217%
231
ICLiuLi
24.476%
232
易可
30.000%
233
秦超
28.395%
234
李邵聪
25.368%
235
何昊轩
To be, or not to be, that is a question
48.571%
236
蒋武君
45.578%
237
张笑、
46.154%
238
何瑞
我要A题
44.898%
239
马义晴
29.596%
240
李佳森
60.185%
241
陈浩
保持新生第一页
43.046%
242
王进修
32.653%
243
王淑婷
39.873%
244
杨静
命是弱者的借口,运是强者的谦辞
20.455%
245
喜之郎
我要当慕码人,爷爷奶奶可高兴了
49.206%
246
贺超
44.928%
247
姚鑫
42.177%
248
wyh他不香咩
38.750%
249
洪世豪
35.057%
250
李凯
24.797%
1-50 51-100 101-150 151-200 201-250 
251-300 301-350 351-400 401-450 451-500 
501-550 551-600 601-650 651-700 701-750 
751-800 801-850 851-900 901-950 951-1000 
1001-1050 1051-1100 1101-1150 1151-1200 1201-1250 
1251-1300 1301-1350 1351-1400 1401-1450 1451-1500 
1501-1550 1551-1600 1601-1650 1651-1700 1701-1750 
1751-1800 1801-1850 1851-1900 1901-1950 1951-2000 
2001-2050 2051-2100 2101-2150 2151-2200 2201-2250 
2251-2300 2301-2350 2351-2400